ورود

0

  • عنوان
  • قیمت واحد
  • تعداد
  • حذف

زانوبند نئوپرنی چهار فنره آدور

ایجاد فشار الاستیسیته بالا در اورتز به منظور ایجاد فشار محیطی مکفی در زانو، محافظت کامل کشکک با استفاده از چهار فنر بکار رفته در ارتز ،کاهش فشار وارد شده به کشکک به تعبیه پد دور کشکک، کنترل فشار وارده بر مفصل با استفاده از بندهای موجود در اورتز،محصول شرکت

ویژگی های خرید سروش طب
ویژگی های خرید سروش طب
زانوبند نئوپرنی چهار فنره آدور

قوزک بند لیگامانی پاک سمن

109,000 تومان

قوزک بند نئوپرنی ساده پاک سمن

126,000 تومان

زانوبند نئوپرنی کشکک باز پاک سمن

194,000 تومان

فتق بند یک طرفه پاک سمن

109,000 تومان

زانوبند نئوپرنی چهارفنره پاک سمن

328,000 تومان

قوزک بند نئوپرنی آتل دار با کش ساپورت لیگامانی پاک سمن

234,000 تومان

زانوبند کشکک باز منفذدار پاک سمن

133,000 تومان

قوزک بند طبی نئوپرنی پشت باز پاک سمن

136,000 تومان

ساق‌بند زانوبند طبی الاستیک پاک سمن

141,000 تومان

زانوبند پالمبو (پای چپ) آدور

260,000 تومان

زانوبند با مفصل مدرج آدور

711,000 تومان

زانوبند نئوپرنی پد دار آدور

165,000 تومان

زانوبند قابل تنظیم نئوپرنی با کشکک باز آدور

189,000 تومان

قوزک بند فنردار جلو باز آدور

161,000 تومان

قوزک بند پشت باز نئوپرنی آدور

130,000 تومان

ساق بند زانوبند پشمی صادراتی آدور

143,000 تومان

محصولات پیشنهادی